Den Trëppeltour vum Uelzechtdall

Gedicht vum Alphonse Majerus

Mir hun all, scho vill Schéines gesinn,

zenter dat mir mat Eech trëppele ginn.

Mir fannen och, dass eng flott Affair,

esou op engem Fousstour als Pensionnär,

derbei sin, da sidd dir ëmmer richteg,

am Alter fit bleiwen daat ass wichteg.

Eis Guidin alles plangt a sech vill em äis beméit,

fir d’Senioren am Dall, wou d’Uelzecht durech d’Wisen zéit.

 

Mir si frou dat mir äis all gudd verstinn,

a freen äis haut schon op e Rëmgesinn.

Um Tour Zefriddenheet, Spaass a Jux iwerall,

bei den Senioren aus dem Uelzechtdall,

well esou e Fousstour hält een op Trapp,

wa mir trëppelen mam Staaf am Grapp.

D’Wandersleit si raus, op fréi oder spéit,

déi aus dem Land, wou d’Uelzecht durech d’Wisen zéit.

 

A wann ët och eemol riicht ra reent,

da gët de Wanderclub vum Himmel geseent.

Esou erliewe mir eist Land vun alle Säiten,

an d’Natur an deene véier Joereszäiten.

Well e schéinen Dag ass ëmmer dann,

wann e mat aaneren frou laache kann.

Alles ass dann zefridden, déi gudd Laun ët verréit,

mir komme vun do, wou d’Uelzecht durech d’Wisen zéit.

 

Esou een Trëppeltour mecht Pläisséier,

An duerfir sidd all do, déi aaner Kéier,

Mir woren dann e puer Stonnen op de Been,

an huelen äis Zäit a prossten nach een.

Ëm den Owend ass eise flotten Tour zu Enn,

mir soen Äddi a mir reechen äis d’Hänn.

A wa fir äis all, déi lescht Stonn eemol schléit,

begruewt äis do, wou d’Uelzecht durech d’Wisen zéit.